آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

عکاسی طبیعت

هروقت از این شهر شلوغ پا به دامان طبیعت می گذاریم، بی شک محصور و مبهوت این بُعد از رنگ و جلوه های ناب می گردیم. درخشش آفتاب برآب، بازی ابرها در آسمان بیکران، لطافت برگ بر درختان تنومند، سکوت دریا، خروش دریا و هزاران هزار جلوه دیگر که هر کدام به چشم یکی از ما می آید.
برای ثبت این لحظات ناب بی نظیر و منحصر به فرد، می بایست ابتدا طبیعت را بشناسیم، با طبیعت یکی شویم و بفهمیم که چشم ما از پشت عدسی دوربین کجا را چگونه ببیند و از آن مهم تر این همه لطافت را چگونه ثبت کند؟
در آموزشگاه جهانگیر با هم یاد می گیریم تا چگونه قابی از طبیعت جدا کنیم که در این جهان پهناور یگانه و بی همتا باشد.
همیشه سبز باشید و پایدار

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir