آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

مبانی عکاسی

اولین شرط یک عکس موفق تسلط به فنون عکاسی است. شاید خیلی ها در برابر زیبایی حساسیت فوق العاده داشته باشند و حقایقی را که دیگران از درک آن عاجزند دریابند . ولی استعداد آنها مادام که نتواند آنچه را مشاهده نموده اند به زبان تصویر بیان کنند شکوفا نخواهد شد.
دردورۀ آموزشی مبانی، هنرجو ضمن فراگیری سطح مقطعی ازاصول فنی عکاسی، می آموزد چگونه این اطلاعات فنی را با اصول هنری پیوند دهد. به این ترتیب عکاسی از یک تصویربرداری صرف به سمت خلق یک اثر ارزشمند ارتقا می یابد.
در صورتیکه شما یکی از شرایط زیر را دارید می توانید به خوبی از کلاس مبانی استفاده کنید:
دوستداران عکاسی که مایل می باشند به طور جدی تر به عکاسی بپردازند.
علاقمندان به عکاسی که مایل می باشند وارد عرصۀ عکاسی حرفه ای شوند.
عکاسان پرتره و مجالسی که مایل می باشند تا سطح تکنیکی و هنری کارشان ارتقا یابد.
در دورۀ مبانی عکاسی هنرجو باید جدا از شناخت تکنیک های عکاسی بتواند احساس خود را با تکنیک پیوند زده و تصاویری بدیع و تحسین برانگیز خلق نماید.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir